31 Aralık 2007 Pazartesi

HAYVANCILIK SEKTÖRÜ İÇİN ÖNERİLER

>>AB ile entegrasyonda karşılaşılacak kota problemlerine ilişkin gerekli tedbirlerin alınması.>>AB’dekine benzer Ödeme Kurumu/Kurumlarının faaliyete geçirilmesi.>>Araştırmacı (Üniversite ve Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı araştırma kuruluşları), yayımcı ve üretici arasındaki iletişimin sağlanması amacıyla ilgili kuruluşlar arasında organizasyon ve işbirliğinin desteklenmesi.>>Bazı salgın hastalıkların eradikasyonunu sağlayacak düzenlemelerin yapılması, örneğin ulusal salgın hastalıklar eradikasyon programı hazırlanması ve uygulanması.>>Bölgesel düzeyde barınak planlarının oluşturulması ve hizmete sunulması.>>Yatırımcı ve işletme sahipleri için bürokratik işlemlerin azaltılması.>>Değişik türlerde küçük işletmeleri bir araya getirerek entansif veya ekolojik üretim yapabilecek işletmelerin kurulması.>>Denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi.>>Fiyat oluşum ve takip mekanizmalarının oluşturulması ve kayıtdışılığının engellenmesi.>>Genetik ıslaha ağırlık verilmesi.>>Hayvan kaçakçılığı yoluyla ya da eksik denetim sonucu hayvan ve hayvansal ürün girişlerinin önlenmesi.>>Hayvan kayıt sisteminin genişletilmesi.>>Hayvancılığa yatırım yapacaklara entegrasyonu sağlamaları halinde daha avantajlı imkânların sunulması.>>Hayvancılık bilgi ağının kurulması.>>Hayvancılık yatırım teşviklerinin yeniden düzenlenerek, rekabet edebilir işletmelere öncelik verilmesi.>>Hayvansal ürünlerin dış satımının teşviki için verilen ihracat iadelerinin rakip ülkelerin uyguladığı düzeye çıkarılması ve teşviklerin sürdürülmesi.>>Kayıtdışılığı engelleyecek tedbirler alınması.>>Kayıt sistemi ve veri tabanının tüm türleri kapsayacak şekilde oluşturulması.>>Kesif yem üretiminde dışa bağımlı olunan yem hammaddelerinin üretiminin artırılması.>>Köylerde istihdam edilecek teknik elemanların görev ve yetkilerinin kanunla belirlenmesi.>>Küçük işletmelerin bir araya gelerek ortak hizmet alaya ve ortak yatırıma özendirilmesi.>>Laboratuar hizmetlerinin geliştirilmesi.>>Maliyeti düşürücü ve büyümeyi teşvik edici destek sağlanması.>>Pazarlama organizasyonlarında aracı sayısını asgariye indirecek örgütlenmenin sağlanması.>>Sınır kontrol noktaları ve ihtisas gümrüklerinin oluşturulması ve etkin kılınması.>>Sığırcılık başta olmak üzere, tüm türlerde Türkiye’nin değişik bölgeleri için uygun büyüklükler tespit edilerek, teşviklerin buna ulaşılması yönünde kullandırılması.>>Standartların belirlenmesi, gerekli sınıflandırmayı sağlayacak mevzuatın hayata geçirilmesi.>>Sürü idaresi, döl verimini artırıcı ve iklimsel denetimi sağlayacak işlemlerin denetimi ve kullanımının özendirilmesi.>>Talep artırıcı önlemler alınması ve dış pazar bulunması.>>Tarım danışmanlığının, uygulamadaki eksiklikler de dikkate alınarak, etkin kılınması.>>Ticareti yapılan genetik materyalin nitelik ve hastalıklarını belirlemeye uygun alt yapının oluşturulması.>>Tür bazında mevcut hayvansal üretim materyalimizin genetik kapasitelerinin tespiti.>>Üretici ile işleyici arasında sözleşme ve benzeri anlaşmaların üretici örgütleri üzerinden gerçekleştirilmesine imkân sağlanması.>>Üretici örgütleri ile tarımsal sanayicinin birlikte çalışmasını sağlayacak tedbirler alınması.>>Üreticinin bilgi talebini doğuracak, ekonomik, sosyal ve bilimsel tedbirlerin alınması.>>Üreticinin eğitim ve iletişim ihtiyacının en kısa yoldan ve sürekli sağlanabilmesi amacıyla işletmelerin teknik hizmet satın almalarının teşvik edilmesi.>>Üretilen tüm ürünlerin kayıt altına alınması.>>Ürün kalitesinin belirlenmesine yönelik laboratuarların oluşturulması.>>Yem bitkisi ekilişine sağlanan desteklerin sürmesi.>>Yem üretiminde kullanılan hammadde fiyatlarının dış piyasa fiyatları ile yurtiçinden temininin sağlanması.>>Yetiştirici örgütlerinin üyelerine hammadde sağlama konusunda etkin kılınması.>>Yetiştiricilerin çalışma alanındaki yerel veya bölgesel örgütlere üyeliğinin sağlanması.>>Toprak ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Miras Hukukunun tarım işletmelerinin bölünmesini engelleyecek şekilde uygulanması.

Kaynak: Yaratım İçerik İletişim(Bu yazı Bu yazı T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı 9. Kalkınma Planı (2007–2013) Hayvancılık Özel İhtisas Komisyonu Raporu’ndan derlenmiştir.)

Hiç yorum yok: